Mika Watabe

Director, Transaction & Portfolio Services, Japan

Photo of mika-watabe