For Lease

Name Bldg/Lot Size Type City Province
 34 Speirs Giffen Avenue 34 Speirs Giffen Avenue 105014 sq. ft. Industrial Caledon Ontario
 140 Speirs Giffen Avenue 140 Speirs Giffen Avenue 77754 sq. ft. Industrial Caledon Ontario
 20 Trojan Court 20 Trojan Court 7 acres Land Brampton Ontario