โอกาสในบริบทใหม่ของตลาดอสังหาริมทรัพย์

  • การลงทุนจากต่างชาติเพิ่มมากขึ้น
  • ค่าเช่าพื้นที่สำนักงานเติบโต
  • ความต้องการที่พักอาศัยหรูยังมีอยู่มาก
  • เจ้าของโครงการค้าปลีกมุ่งไปที่การจัดการด้าน Placemaking