Nếu CBRE xử lý thông tin cá nhân về bạn, pháp luật của các nước và quốc gia mà CBRE hoạt động có thể cho phép bạn có một số quyền, như quyền truy cập, chỉnh sửa, hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân của bạn. Nếu các luật này áp dụng cho thông tin cá nhân của bạn, thì bạn có thể thực thi các quyền của mình bằng cách điền vào đơn dưới đây, mà hiện nay chỉ có bằng tiếng Anh, tuy nhiên bạn có thể nộp yêu cầu bằng ngôn ngữ của nước mình hoặc bằng tiếng Anh. Bạn cũng có thể nộp yêu cầu thông qua thư điện tử [email protected].

Vui lòng kiểm tra đơn đã được điền đầy đủ và đúng trước khi nộp. CBRE sẽ xác nhận yêu cầu của bạn bằng thư điện tử và có thể liên hệ với bạn nếu chúng tôi cần thêm thông tin để đáp ứng yêu cầu của bạn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về đơn này hoặc quyền của bạn đối với thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên hệ Văn Phòng Thông Tin Cá Nhân Toàn Cầu tại [email protected].